Privacyverklaring Sportfysiotherapie Noordwijk

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht zorgorganisaties om patiënten te informeren over wat er met zijn of haar gegevens gebeurt. Daarom wordt in een privacyverklaring beschreven hoe wij omgaan met de rechten van patiënten (bijvoorbeeld inzage, correctie en verwijdering van informatie), hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen, wat wij met de persoonsgegevens doen en op welke gronden wij dit doen.

Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring vragen heeft hierover kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Algemeen

Om goede fysiotherapeutische zorg te kunnen verlenen, leggen wij uw contactgegevens en fysiotherapeutische gegevens vast. Wij doen dit in lijn met de bepalingen over de geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen dat wij uw gegevens alleen gebruiken voor het verlenen van fysiotherapeutische zorg en de bijbehorende administratie en dat wij uw gegevens goed beveiligen tegen inbreuk door derden. Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van onze zorg en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. (15 jaar conform WGBO) Na deze termijn zullen wij uw gegevens verwijderen. Wij wisselen gegevens uit met andere zorgverleners, zoals huisartsen, ziekenhuizen, collega fysiotherapeuten, trainers en/of coaches, etc. Dit doen wij uitsluitend met derden waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten, via beveiligde systemen en alleen als dit nodig is in verband met een actuele zorgvraag of na uw toestemming. Als gegevens met toestemming zijn verkregen, dan heeft u het recht om deze toestemming ook weer in te trekken. Wij raadplegen uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken. Wij vragen om uw toestemming, voordat we uw fysiotherapeutische gegevens beschikbaar stellen.

Wij hebben een verwerkersovereenkomst met:

  • Monitored Rehab Systems, voor het fysiotherapeutische elektronisch patiëntendossier (EPD). Zij specialiseren zich in ICT toepassingen binnen de fysiotherapie.
  • Contracten met zorgverzekeraars op basis waarvan wij onder meer uw declaraties doorsturen.
  • Zorgmail en Siilo voor contacten met verwijzers; huisartsen en specialisten.
  • Qualiview voor verzorgen van de uitvraag van patiënttevredenheidsonderzoeken.
  • Nivel voor onderzoeken binnen de gezondheidszorg.
  • ABN AMRO voor onze bankzaken.
  • About finance voor onze financiële administratie.

Wanneer het – ondanks onze maatregelen - mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan melden wij dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Rechten

U heeft recht op inzage in uw gegevens. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen). Mocht u uw gegevens willen inzien, kunt u hierover contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming, Mariëlle Zonneveld.

Klachten

Als u klachten of complimenten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neemt u dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming. Mocht u er met onze Functionaris Gegevensbescherming niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Sportfysiotherapie Noordwijk
Nieuwe Zeeweg 165
2202 HA Noordwijk

Contactgegevens Functionaris voor de Gegevensbescherming
Mariëlle Zonneveld
T: 06 4444 25 83
info@sportfysiotherapienoordwijk.nl